slovensky  magyar
klampiarske výrobky klampiarske výrobky
klampiarske služby klampiarske služby
vložkovanie komínov vložkovanie komínov
revízie komínov revízie komínov
deratizácia deratizácia
mapa stránky

Kontakt:

JURAŠTÍK JÚLIUS - KLEMPO-DERATEX
Krajná 4
97901 Rimavská Sobota
047-562 31 03

 Naše služby
odrazka O nás
odrazka Klampiarstvo
odrazka Komíny
odrazka Dezinsekcia
odrazka Deratizácia
odrazka Legislatíva
 
Pravda je krásna a trvalá vec.  Platón

VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. februára 2004, číslo 95/2004 Z.z.,


Pridané: 11.10.2005
sekr
 
ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov

------------------------------------------------------------

Stav k 30.7.2005 do čiastky 147/2005 Z.z. - [(1§) Obsah a text 95/2004 Z.z. - posledný stav textu ]

Obsah a text 95/2004 Z.z. - posledný stav textu

------------------------------------------------------------

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. m)

zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje podmienky a požiadavky

protipožiarnej bezpečnosti

a) pri inštalácii a prevádzkovaní lokálnych palivových

spotrebičov 1) a elektrotepelných spotrebičov, 1) zariadení

ústredného vykurovania 1) a technologických lokálnych

a ústredných palivových a elektrotepelných spotrebičov,

b) pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov určených na odvod

spalín 2) z palivových spotrebičov do vonkajšieho prostredia.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na inštaláciu spotrebičov

v dráhových vozidlách, na vnútrozemských plavidlách a námorných

lodiach, na elektrické podlahové vykurovanie, prenosné

elektrotepelné spotrebiče, ktoré nie sú určené na vykurovanie,

a na prenosné palivové spotrebiče, ktoré treba držať počas

prevádzky v ruke.

------------------------------------------------------------------

1) STN 06 1008 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov

tepla.

2) Napríklad STN EN 1443 Komíny. Všeobecné požiadavky, STN EN

1859 Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy, STN 73 4201

Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla.

§ 2

(1) Preskúšanie komínov sa vykonáva

a) skúškou plynotesnosti 3) konštrukcie vytvárajúcej dymovú

cestu,

b) posúdením vhodnosti výrobkov, 4) z ktorých je vyhotovený

komín, stavu komína a umiestnenia horľavých konštrukcií

a materiálov 5) v blízkosti komína, dymovodu a palivových

spotrebičov v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť

stavebného objektu,

c) kontrolou priechodnosti vymetacích a čistiacich zariadení na 

odstraňovanie pevných usadenín spalín 2) otvormi na čistenie

a kontrolu komína a dymovodu.

(2) Kontrola a čistenie komínov sa vykonáva

a) posúdením umiestnenia horľavých materiálov a predmetov

v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komínov, dymovodov

a palivových spotrebičov,

b) kontrolou telies komínov, dymovodov a palivových spotrebičov,

najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska

spoľahlivej funkcie dymovej cesty,

c) vykonávaním čistiacich prác, najmä so zameraním na odstránenie

pevných usadenín spalín v dymovej ceste a v priestore prestupu

spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu, 2)

d) kontrolou voľného a bezpečného prístupu ku komínu

a k dymovodu, k ich čistiacim miestam a k palivovým

spotrebičom.

------------------------------------------------------------------

2) Napríklad STN EN 1443 Komíny. Všeobecné požiadavky, STN EN

1859 Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy, STN 73 4201

Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla.

3) STN EN 1443 Komíny. Všeobecné požiadavky.

4) Zákon č. 90/1998Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších

predpisov.

Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov.

5) STN EN 13 501 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných

výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca

údaje zo skúšok reakcie na oheň.

§ 3

Určovanie druhov prostredí

Pri určovaní druhu prostredia pre lokálne palivové

a elektrotepelné spotrebiče, zariadenia ústredného vykurovania

a technologické lokálne a ústredné palivové a elektrotepelné

spotrebiče sa postupuje podľa technickej normy. 6)

------------------------------------------------------------------

6) STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre

elektrické zariadenia.

Inštalácia palivových spotrebičov na tuhé palivá

§ 4

(1) Palivový spotrebič na tuhé palivá nemožno inštalovať do 

prostredia s nebezpečenstvom

a) požiaru alebo výbuchu výbušnín,

b) výbuchu horľavých plynov a pár,

c) požiaru horľavých kvapalín,

d) požiaru horľavých prachov,

e) požiaru horľavých látok,

f) výbuchu horľavých prachov.

(2) Spaliny možno odvádzať dymovodom priamo do ovzdušia od 

palivového spotrebiča na tuhé palivá inštalovaného v cestnom

vozidle, maringotke a lesanke alebo v dočasných stavbách. 7)

(3) Pred palivový spotrebič na tuhé palivá okrem kozuba

s otvoreným ohniskom, pred ktorým je podlaha z iného ako

nehorľavého materiálu, 5) treba inštalovať ochrannú podložku 1)

s rozmermi

a) pri sporáku podľa prílohy č. 1,

b) pri iných spotrebičoch podľa prílohy č. 2.

(4) Ak palivový spotrebič na tuhé palivá nemá plnú prednú

stenu až po podlahu, ochranná podložka musí zasahovať najmenej

100 mm pod spotrebič od prednej hrany spotrebiča podľa prílohy

č. 3.

(5) Ochrannú podložku treba vyhotoviť z nehorľavého materiálu

s hrúbkou najmenej 1 mm pri bežnej prevádzke odolného proti

mechanickým účinkom zaťaženia.

------------------------------------------------------------------

1) STN 06 1008 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov

tepla.

5) STN EN 13 501 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných

výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca

údaje zo skúšok reakcie na oheň.

7) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

stavebného zákona.

§ 5

(1) Pri výstavbe kozubov, kachľových pecí, sporákov

a murovaných pecí možno do vzdialenosti 400 mm od vnútorných stien

a dna spaľovacej komory 2) zabudovať iba nehorľavé materiály; to

neplatí, ak je skúškou dokázané, že povrchová teplota horľavého

materiálu 5) dosiahne hodnotu najmenej o 50 stupňov C nižšiu, ako

je jeho teplota vznietenia. V priestore vymedzenom podľa prílohy

č. 4 nemožno vyhotoviť konštrukcie a obklady stien kozubov

s otvoreným ohniskom z horľavých materiálov a nemožno v ňom

ukladať horľavé materiály. Ak je podlaha pred kozubom s otvoreným

ohniskom vyhotovená z horľavých materiálov, musí sa chrániť

ochrannou podložkou, ktorej rozmery treba určiť podľa prílohy

č. 4.

(2) Vzduch potrebný na spaľovanie v kozuboch, kachľových

peciach, sporákoch a v murovaných peciach a vzduch v nich

ohrievaný nemožno odoberať z prostredí, ktoré sú uvedené v § 4

ods. 1.

(3) Kanály na rozvod ohriateho vzduchu od kozubov, kachľových

pecí, sporákov a murovaných pecí sa musia vyhotoviť z nehorľavých

materiálov. 5)

------------------------------------------------------------------

2) Napríklad STN EN 1443 Komíny. Všeobecné požiadavky, STN EN

1859 Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy, STN 73 4201

Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla.

5) STN EN 13 501 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných

výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca

údaje zo skúšok reakcie na oheň.

§ 6

Inštalácia palivových spotrebičov na kvapalné palivá

(1) Palivovú nádrž treba pripojiť k palivovému spotrebiču na 

kvapalné palivá prívodným potrubím alebo tlakovou hadicou

z materiálu odolného proti účinkom tepla vyvíjaného palivovým

spotrebičom na kvapalné palivá, inertného voči kvapalnému palivu

a s požadovanou pevnosťou. Prívod treba inštalovať tak, aby

palivový spotrebič na kvapalné palivá nespôsobil zvýšenie jeho

povrchovej teploty nad 40 stupňov C.

(2) Palivovú nádrž pojazdného palivového spotrebiča na 

kvapalné palivá, ktorá nie je jeho súčasťou, treba umiestniť vo 

vzdialenosti najmenej 2 000 mm od horáka.

(3) Palivovú nádrž pevne zabudovaného palivového spotrebiča na 

kvapalné palivá s objemom väčším ako 100 l, ktorá nie je súčasťou

spotrebiča, treba umiestniť v samostatnom požiarnom úseku. 8)

(4) Otvorený lokálny teplovzdušný ohrievač na kvapalné palivá

inštalovaný v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých látok

alebo v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov

treba vybaviť v mieste otvoru na nasávanie vzduchu do spaľovacieho

priestoru a v mieste výfuku horúceho vzduchu ohňovzdorným sitom

s okami, ktorými môže prepadnúť gulička s priemerom najviac 5 mm.

(5) Ak to konštrukčné vyhotovenie palivového spotrebiča na 

kvapalné palivá dovoľuje a je to uvedené v jeho dokumentácii,

spaliny možno odvádzať dymovodom prechádzajúcim stenou, stropom

alebo strechou stavebného objektu do vonkajšieho prostredia.

(6) Na inštaláciu palivového spotrebiča na kvapalné palivá sa

vzťahuje § 4 ods. 1 písm. a), b) a c) a § 4 ods. 2 primerane.

(7) Otvorený palivový spotrebič na kvapalné palivá možno

inštalovať do prostredia s nebezpečenstvom požiaru horľavých

prachov a do prostredia s nebezpečenstvom požiaru horľavých látok

vtedy, ak to konštrukčné vyhotovenie palivového spotrebiča na 

kvapalné palivá dovoľuje a ak je to uvedené v jeho dokumentácii.

------------------------------------------------------------------

8) Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,

STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia,

STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty.

§ 7

Inštalácia palivových spotrebičov na plynné palivá

(1) Palivový spotrebič na plynné palivá treba pripojiť

k stabilnému plynovému potrubiu 9) a ku kovovej tlakovej fľaši

s vykurovacím plynom prívodným potrubím alebo tlakovou hadicou

z materiálu odolného proti účinkom tepla vyvíjaného palivovým

spotrebičom na plynné palivá, inertného voči palivu

a s požadovanou pevnosťou. Prívod treba inštalovať tak, aby

palivový spotrebič na plynné palivá nespôsobil zvýšenie jeho

povrchovej teploty nad 40 stupňov C.

(2) Kovová tlaková fľaša s vykurovacím plynom, ak nie je 

súčasťou palivového spotrebiča, musí byť umiestnená v takej

vzdialenosti od palivového spotrebiča na plynné palivá, aby jej

povrchová teplota neprekročila 40 stupňov C. Od zdroja otvoreného

ohňa musí byť tlaková fľaša s vykurovacím plynom vzdialená

najmenej 3 m.

(3) Plynový infražiarič treba upevniť k staticky stabilnej

konštrukcii najmenej v dvoch nezávislých bodoch.

(4) Na inštaláciu palivového spotrebiča na plynné palivo sa

vzťahuje § 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 4 ods. 2 a § 6 ods. 5

primerane.

(5) Na inštaláciu otvoreného palivového spotrebiča na plynné

palivá sa vzťahuje § 6 ods. 7 primerane.

(6) Na inštaláciu otvoreného lokálneho teplovzdušného

ohrievača na plynné palivá v prostredí s nebezpečenstvom požiaru

horľavých látok alebo horľavých prachov sa vzťahuje § 6 ods. 4

primerane.

------------------------------------------------------------------

9) STN 386460 Predpisy pre inštaláciu a rozvod propán-butánu

v obytných budovách.

STN 386462 Rozvod a použitie propán-butánu v priemyselných

závodoch a sídliskách.

§ 8

Inštalácia elektrotepelných spotrebičov

(1) V uzavretých skladoch horľavých kvapalín, horľavých

a horenie podporujúcich plynov, v garážach pre motorové vozidlá,

ktoré sú určené na dopravu horľavých kvapalín, horľavých a horenie

podporujúcich plynov, možno inštalovať elektrotepelný spotrebič so

zariadením, ktoré preruší prívod elektrickej energie pri 

prekročení určenej teploty. Tým nie sú dotknuté požiadavky na 

krytie elektrických predmetov určené v technickej norme. 10)

(2) Na inštaláciu elektrotepelného spotrebiča sa vzťahuje § 4

ods. 1 písm. a) a b) primerane.

(3) Na inštaláciu elektrotepelného infražiariča sa vzťahuje

§ 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 6 ods. 2 a § 7 ods. 3 primerane.

------------------------------------------------------------------

10) Napríklad STN EN 60 079: 14 Elektrické zariadenia do výbušných

plynných atmosfér. Časť 14: Elektrické inštalácie

v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní).

§ 9

Inštalácia zariadení ústredného vykurovania

(1) Rozvodné potrubie teplovzdušného zariadenia ústredného

vykurovania v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu treba zabezpečiť

tak, aby sa toto prostredie nerozšírilo do iných priestorov

spätným prúdením.

(2) Vzduch pre teplovzdušné zariadenia ústredného vykurovania

sa nesmie odoberať

a) z miestnosti, v ktorej je inštalovaný otvorený palivový

spotrebič,

b) z prostredia s nebezpečenstvom požiaru,

c) z prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

(3) V skladoch kvapalín s nízkym bodom varu možno inštalovať

iba teplovýmenné a rozvodné časti teplovodného nízkoteplotného

zariadenia ústredného vykurovania.

(4) Rozvodné časti horúcovodného a strednotlakového parného

zariadenia ústredného vykurovania treba tepelne izolovať iba

nehorľavými alebo stavebnými materiálmi triedy reakcie na oheň A1

alebo A2. Polypropylén, polystyrén a polyuretán sa na izolácie

nesmú použiť.

§ 10

Požiadavky na prevádzkovanie palivových spotrebičov,

elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania

(1) Po zistení úniku paliva z palivového spotrebiča na 

kvapalné palivá alebo z palivového spotrebiča na plynné palivá sa

spotrebič musí bez zbytočného odkladu odstaviť z prevádzky

a nesmie sa používať dovtedy, kým porucha nie je odstránená.

(2) Plynový a elektrický infražiarič, v ktorom môže vzniknúť

nebezpečenstvo pádu črepov rozpadnutého telesa, musí byť vybavený

košom z kovového sita, ktorého okami môže prepadnúť gulička

s priemerom najviac 5 mm.

§ 11

Všeobecné požiadavky na výstavbu komínov a dymovodov

(1) Navrhované nové komíny a dymovody, rekonštruované komíny

a dymovody, stavebné úpravy na komínoch a dymovodoch pred výmenou

lokálneho palivového spotrebiča za ústredný alebo etážový zdroj

tepla a pred zmenou druhu paliva treba vyhotoviť podľa schválenej

dokumentácie stavieb 6) alebo podľa schváleného technologického

predpisu výrobcu výrobkov tvoriacich konštrukciu komínov

a dymovodov.

(2) Dymovú cestu 11) treba vyhotoviť tak, aby komín a dymovod

spoľahlivo odvádzali spaliny od pripojeného palivového spotrebiča

do vonkajšieho prostredia 12) a aby sa nadmerne nezužoval vnútorný

prierez dymovej cesty pevnými usadeninami spalín.

(3) Stavebné riešenie objektu musí umožňovať bezpečný prístup

ku komínom, k dymovodom a k ich čistiacim miestam. 11) Ak je 

čistiacim otvorom ústie komína, treba bezpečný prístup zabezpečiť

aj k tomuto ústiu. Komíny a dymovody treba vyhotoviť tak, aby sa

v nich mohla vykonávať kontrola a čistenie podľa § 2 ods. 4.

(4) Na výstavbu komínov a dymovodov treba spravidla používať

materiály nehorľavé s porovnateľnou životnosťou, na akú je 

navrhnutý stavebný objekt, ktorého sú súčasťou.

(5) Komínové vložky treba vyhotoviť spravidla z materiálov

triedy reakcie na oheň A1, ktorých životnosť nie je kratšia ako

životnosť pripájaného palivového spotrebiča, najmenej však 15

rokov, alebo ktorých vyhotovenie je určené v technickej

norme; 13) v tomto prípade musí byť palivový spotrebič alebo

dymová cesta vybavený tepelnou poistkou proti prehriatiu.

(6) Ak sa pripájajú ku komínu otvorené spotrebiče na plynné

palivo, na vyhotovenie dymovej cesty možno použiť stavebné

materiály triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 okrem plastov.

(7) Ak teplota spalín v dymovom hrdle spotrebiča neprekročí

60 stupňov C, možno spotrebič pripojiť aj na dymovú cestu

vyhotovenú z plastov.

(8) Výrobky, z ktorých sú vyhotovené komíny a dymovody, musia

mať vlastnosti podľa technickej normy 3) overené podľa osobitného

predpisu. 4) Materiály v konštrukcii komínov a dymovodov

prichádzajúce do priameho styku s odvádzanými spalinami musia

odolávať tepelným a korozívnym účinkom spalín. Palivové spotrebiče

s teplotou spalín pohybujúcou sa na hranici rosného bodu vodnej

pary musia byť pripojené na dymovú cestu odolnú proti zvýšenému

korozívnemu pôsobeniu kondenzátu spalín a proti prieniku

kondenzátu spalín z vonkajšieho plášťa komína alebo dymovodu.

(9) Vzdialenosť telesa komína od drevených stavebných

konštrukcií určuje technická norma. 3) Ak túto požiadavku nemožno

splniť, možno vzdialenosť zmenšiť až na 10 mm, pričom tento

priestor treba vyplniť materiálom nehorľavým a tepelne izolačným

podľa prílohy č. 5. Ak je komín vyhotovený z plastov alebo ak je 

jeho konštrukčné vyhotovenie také, že oteplenie vonkajšieho plášťa

komína je najviac 52 stupňov C, možno tieto konštrukcie

a materiály umiestniť v bezprostrednej blízkosti komína.

(10) Dymovú cestu vyhotovenú z hliníka 14) možno použiť na 

odvod spalín od spotrebičov na plynné palivá s teplotou spalín

v dymovom hrdle najviac 250 stupňov C a na odvod spalín, ktorých

teplota určená výpočtom podľa technickej normy 15) neklesne

v celej dĺžke dymovej cesty pod rosný bod odvádzaných spalín.

------------------------------------------------------------------

3) STN EN 1443 Komíny. Všeobecné požiadavky.

4) Zákon č. 90/1998Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších

predpisov.

Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov.

6) STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre

elektrické zariadenia.

11) STN 73 4210 Zhotovovanie komínov a dymovodov a pripájanie

spotrebičov palív.

12) Príloha č. 6 k vyhláške Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania

ovzdušia, o limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných

podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok,

o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia

a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich

látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 410/2003 Z.z.

13) Napríklad STN EN 1457 Komíny. Pálené/keramické komínové

vložky. Požiadavky a skúšobné metódy,

STN EN 1856-1 Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1:

Výrobky komínových systémov.

14) STN 42 4005 Hliník tvárnený 424005 Al 99,5.

15) STN EN 13384-1 Komíny. Metódy tepelne technického

a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného

spotrebiča palív.

§ 12

Lapač iskier

(1) Ak sa z komína alebo dymovodu, na ktorý je pripojený

palivový spotrebič, predpokladá úlet iskier, ktoré by mohli

spôsobiť požiar, a ak sa v okolí komína nachádzajú strechy

s povrchovou úpravou zo stavebných materiálov triedy reakcie na 

oheň E alebo F alebo sa takéto materiály skladujú v jeho

blízkosti, musí byť ústie komína a dymovodu vybavené lapačom

iskier konštrukčne vyhotoveným podľa prílohy č. 6 alebo iným

zariadením spoľahlivo brániacim úletu iskier.

(2) O opatrení podľa odseku 1 rozhoduje osoba, ktorá má

odbornú spôsobilosť. 16)

(3) Lapač iskier musí byť vyhotovený tak, aby sa dal odnímať

a čistiť aj z vnútornej strany.

------------------------------------------------------------------

16) Zákon č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 13

Otvory v komíne

(1) Kontrolné a čistiace otvory v komíne musia byť uzatvorené

komínovými dvierkami zo stavebných materiálov triedy reakcie na 

oheň A1, vyhotovenými podľa technickej normy, 13) okrem dymovej

cesty vyhotovenej podľa § 11 ods. 7, v ktorej možno tieto otvory

uzavrieť dvojitými dvierkami z plastu.

(2) Meracie miesta v komíne treba tesne uzatvoriť prírubami

vyhotovenými z materiálov podľa § 10 ods. 8.

(3) Priestory, v ktorých sú umiestnené vyberacie a vymetacie

otvory komínov, na ktoré sú pripojené palivové spotrebiče na tuhé

palivá, nesmú sa používať na skladovanie horľavých kvapalín

a ostatných ľahko vznietivých látok a na manipuláciu s nimi.

(4) Podlaha okolo vyberacích, vymetacích a čistiacich otvorov

môže byť len z nehorľavých materiálov alebo ju treba chrániť

ochrannou podložkou podľa § 4 ods. 5 tejto vyhlášky do 

vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov; to neplatí, ak je 

dymová cesta vyhotovená podľa § 11 ods. 6 a 7.

(5) Konštrukcie vyhotovené z horľavých materiálov do 

vzdialenosti 300 mm od vyberacích, vymetacích a čistiacich otvorov

musia byť povrchovo upravené stavebnými materiálmi triedy reakcie

na oheň A1 alebo A2 s hrúbkou najmenej 1 mm; to neplatí, ak je 

dymová cesta vyhotovená z plastov.

(6) Sopúch, do ktorého nie je pripojený palivový spotrebič,

treba uzatvoriť upchávkou z materiálu rovnakej alebo nižšej triedy

reakcie na oheň ako materiály tvoriace konštrukciu dymovej cesty.

------------------------------------------------------------------

13) Napríklad STN EN 1457 Komíny. Pálené/keramické komínové

vložky. Požiadavky a skúšobné metódy,

STN EN 1856-1 Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1:

Výrobky komínových systémov.

§ 14

Dymovod

(1) Dymovody možno inštalovať len v bezpečnej vzdialenosti od 

okolitých horľavých stavebných konštrukcií. Bezpečnú vzdialenosť

treba určiť na základe skúšky podľa technickej normy. 1) Ak

bezpečná vzdialenosť nie je určená, treba ju určiť podľa prílohy

č. 7.

(2) Dymovod treba zostaviť a upevniť tak, aby sa náhodne

a samovoľne neuvoľnil. Rúry, ktorých spoje nie sú zaistené, musia

byť do seba zasunuté aspoň na 0,4-násobku priemeru rúry, najmenej

však na 80 mm. Hĺbka zasunutia rúr, ktorých spoje sú zaistené, sa

určuje podľa technickej normy. 17)

(3) Dymovod pripojený na komín s prirodzeným komínovým ťahom

treba pripojiť najbližším smerom so stúpaním najmenej 10% v smere

prúdenia spalín.

(4) Dymovod z rúr, ktorý je dlhší ako 2 000 mm, treba pevne

zakotviť. Ak je dymovod dlhší ako 3 000 mm, musí byť jeho tepelný

odpor 18) najmenej taký ako tepelný odpor plášťa komína, na ktorý

sa tento dymovod pripája.

(5) Ak dymovod prechádza stavebnou konštrukciou, ktorá

obsahuje horľavé materiály, alebo je na povrchu upravená horľavými

materiálmi, treba prestup vyhotoviť podľa príloh č. 8 a 9 tak, aby

najvyššia povrchová teplota priľahlých horľavých materiálov

neprekročila 85 stupňov C. 3)

------------------------------------------------------------------

1) STN 06 1008 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov

a zdrojov tepla.

3) STN EN 1443 Komíny. Všeobecné požiadavky.

17) STN EN 1856-1 Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1:

Výrobky komínových systémov.

18) STN 73 4201 Navrhovanie komínov a dymovodov. STN 73 0542

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

Vlastnosti materiálov a konštrukcií.

§ 15

Komín

(1) Komín treba vyhotoviť ako viacvrstvový s komínovou vložkou

tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo

a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno vyhotoviť len

v občasne užívaných stavbách. Komín možno vyhotoviť len zo 

stavebných výrobkov, ktoré majú posúdenú zhodu. 19)

(2) Ložné škáry a styčné škáry murovaného alebo montovaného

plášťa komína treba vyplniť maltou alebo inou vhodnou výplňou.

(3) Vonkajší povrch murovaného komína treba omietnuť alebo

obložiť nehorľavými materiálmi až do úrovne krytiny. Takúto úpravu

treba vykonať aj pod oplechovaním alebo pod iným lemovaním.

(4) Montáž komína z dielcov treba vykonať podľa

technologického predpisu výrobcu tak, aby ložná škára medzi

dielcami bola mimo konštrukcie stropu.

(5) Komín musí byť označený štítkom umiestneným na komínovom

plášti v blízkosti kontrolného alebo čistiaceho otvoru alebo na 

inom ľahko prístupnom mieste.

(6) Na štítku musia byť vyznačené údaje určené v technickej

norme. 3)

------------------------------------------------------------------

3) STN EN 1443 Komíny. Všeobecné požiadavky.

19) § 5 až 9 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení

neskorších predpisov.

§ 16

Technické podmienky pripájania spotrebičov palív

(1) Palivový spotrebič na tuhé palivá, ktorý má vzduchotesne

uzatvárateľný spaľovací priestor a ktorý výrobca určil na obsluhu

najmenej raz za šesť hodín (stáložiarny spotrebič), možno pripojiť

na dymovod dlhý najviac 1 500 mm.

(2) Otvorené palivové spotrebiče na tuhé palivá alebo na 

kvapalné palivá alebo plynné spotrebiče, ktorých konštrukčné

vyhotovenie nedovoľuje ich pripojenie na spoločný dymový prieduch

alebo dymovod, treba pripojiť samostatným dymovodom na samostatný

komínový prieduch.

(3) Palivový spotrebič určený na pripojenie musí byť pripojený

ku komínu vyhovujúcej konštrukcie 11) spôsobom určeným výrobcom

v dokumentácii k spotrebiču.

(4) O pripojení viacerých palivových spotrebičov dymovodom na 

spoločný komínový prieduch rozhoduje stavebný úrad na základe

vyjadrenia osoby, ktorá má odbornú spôsobilosť na preskúšanie

komínov.

(5) Na spoločný komínový prieduch možno pripojiť viaceré

palivové spotrebiče typu C4 20) za podmienok a v počte určených

v technickej norme. 21)

------------------------------------------------------------------

11) STN 73 4210 Zhotovovanie komínov a dymovodov a pripájanie

spotrebičov palív.

20) STN CR 1749 Európsky systém triedenia spotrebičov na plynné

palivá podľa spôsobu odvádzania spalín. Vyhotovovanie

spotrebičov.

21) STN EN 13384-2 Komíny. Metódy tepelne technického

a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením viacerých

spotrebičov palív.

§ 17

Požiadavky na kontrolu a čistenie komína

(1) Komín treba udržiavať v dobrom technickom stave

a zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a čistenie osobou

s odbornou spôsobilosťou.

(2) Komín treba počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej

v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče do 50

kW, raz za 

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené palivové

spotrebiče na tuhé palivá a kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové

spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové

spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče nad 50

kW, raz za 

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče

na tuhé palivá a kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové

spotrebiče na plynné palivá.

(3) Komín, na ktorý je pripojený palivový spotrebič a ktorý

nebol v prevádzke od ostatnej kontroly a čistenia dlhšie, ako je 

lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), netreba až do jeho

opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred

uvedením palivového spotrebiča do prevádzky treba vykonať jeho

kontrolu a čistenie osobou s odbornou spôsobilosťou.

(4) Komín v občasne užívaných stavbách treba kontrolovať

a čistiť najmenej raz za dva roky.

(5) Sadze nahromadené v zbernej časti komínových prieduchov

treba vyberať pri každom čistení komínov. Palivový spotrebič treba

čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii

k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo

taká dokumentácia chýba, treba ho čistiť v lehotách podľa odseku

2.

§ 18

Vypaľovanie komína

(1) Vypaľovanie komína je odstraňovanie pevných usadenín

spalín, najmä dechtových, z prieduchov komína ich kontrolovaným

spaľovaním.

(2) Komín sa môže vypaľovať len výnimočne, ak nemožno

odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba

osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť, 16) s pomocou najmenej jednej

ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

(3) Komín sa môže vypaľovať len vtedy, ak je odolný proti

vyhoreniu sadzí. 12)

------------------------------------------------------------------

12) Príloha č. 6 k vyhláške Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania

ovzdušia, o limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných

podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok,

o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia

a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich

látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia

Slovenskej republiky č. 410/2003 Z.z.

16) Zákon č. 161/1998 Z.z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Potvrdenie o vykonaní kontroly, čistenia alebo preskúšania

komína

§ 19

(1) O kontrole a čistení komína sa vydáva potvrdenie, ktoré je 

uvedené v prílohe č. 10.

(2) Nedostatky zistené pri kontrole a čistení komína, ktoré

nemožno odstrániť bezprostredne pri kontrole, sa uvedú v doklade

o kontrole a čistení komína.

(3) Ak sa pri kontrole, čistení alebo pri preskúšavaní komína

zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu

bezpečnosť objektov alebo zdravie a životy ľudí, treba túto

skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci. Takýto komín

a dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmú používať.

§ 20

O preskúšaní komína sa vydáva potvrdenie, ktoré je uvedené

v prílohe č. 11.

§ 21

Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia komína alebo

potvrdenie o vykonaní preskúšania komína sa vydáva na účely

kontroly na požiadanie obci alebo orgánu vykonávajúcemu štátny

požiarny dozor.

§ 22

Technické podmienky a požiadavky na inštaláciu palivových

spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného

vykurovania

(1) Inštalovať možno len lokálny palivový a elektrotepelný

spotrebič alebo palivový a elektrotepelný spotrebič tvoriaci

súčasť zariadenia ústredného vykurovania (ďalej len "spotrebič"),

ktorý má posúdenú zhodu, 22) spôsobom určeným výrobcom

v dokumentácii k spotrebiču a ustanoveným v tejto vyhláške.

(2) Spotrebič možno inštalovať len v bezpečnej vzdialenosti od 

okolitých horľavých stavebných konštrukcií a materiálov. Bezpečnú

vzdialenosť treba určiť na základe skúšky 22) a je uvedená

v dokumentácii k spotrebiču. Ak nie je bezpečná vzdialenosť

v dokumentácii uvedená, treba ju určiť podľa prílohy č. 7.

(3) Ak sa použije ochranná clona, bezpečnú vzdialenosť podľa

odseku 2 možno znížiť najviac o polovicu.

(4) Ochranná clona 1) musí byť najmenej 3 mm hrubá, treba ju

upevniť medzi spotrebičom a chráneným materiálom vo vzdialenosti

30 mm od chráneného materiálu a musí presahovať obrys spotrebiča

a dymovodu najmenej o 300 mm nad hornou hranou a najmenej 150 mm

od bočných hrán a obrys dymovodu pod spodnou hranou najmenej

o 200 mm podľa prílohy č. 12.

(5) Na horľavú podlahu možno inštalovať spotrebiče, ktorých

konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje a ktoré to majú uvedené

v dokumentácii k spotrebiču, alebo treba použiť izolačnú

podložku. 1) Najmenší rozmer izolačnej podložky určuje výrobca

v dokumentácii k spotrebiču. Ak taká dokumentácia chýba, musí

izolačná podložka presahovať pôdorys spotrebiča najmenej o 150 mm

na každej strane.

(6) Do prostredia s nebezpečenstvom požiaru horľavých kvapalín

alebo s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár možno

inštalovať len spotrebiče a ich teplovýmenné alebo rozvodné časti

s hladkým povrchom, ak používanie v takomto prostredí dovoľuje ich

konštrukčné vyhotovenie a ak je to uvedené v dokumentácii

k spotrebiču.

(7) Do prostredia s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov

alebo s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov možno inštalovať

len teplovýmenné spotrebiče alebo rozvodné časti s konštrukciou

obmedzujúcou usadzovanie prachu na ich povrchu, ak používanie

v takomto prostredí dovoľuje ich konštrukčné vyhotovenie a ak je 

to uvedené v dokumentácii k spotrebiču. Od stien a podlahy ich

treba inštalovať vo vzdialenosti najmenej 100 mm.

(8) Povrchová teplota spotrebiča v prostredí

a) s nebezpečenstvom požiaru horľavých látok musí byť najmenej

o 50 stupňov C nižšia ako najnižšia teplota vznietenia 23)

horľavej látky nachádzajúcej sa v danom priestore, najviac

však 120 stupňov C, alebo sa musí styku horľavých látok

s takýmto povrchom zabrániť iným vhodným spôsobom,

b) s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov musí byť najmenej

o 50 stupňov C nižšia ako najnižšia teplota tlenia 24)

usadeného prachu nachádzajúceho sa v danom priestore, najviac

však 120 stupňov C, alebo sa musí vytváraniu horľavej vrstvy

prachu na takomto povrchu zabrániť iným vhodným spôsobom,

c) s nebezpečenstvom požiaru horľavých kvapalín musí byť najmenej

o 50 stupňov C nižšia ako najnižšia teplota vznietenia 25)

horľavej kvapaliny nachádzajúcej sa v danom priestore, najviac

však 120 stupňov C, alebo sa musí styku horľavých kvapalín

s takýmto povrchom zabrániť iným vhodným spôsobom.

(9) Na povrchové teploty spotrebiča v prostredí

s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov sa vzťahuje § 22

ods. 10 písm. b) primerane.

(10) Na povrchové teploty spotrebiča v prostredí

s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár sa vzťahuje § 22

ods. 8 písm. c) primerane.

------------------------------------------------------------------

1) STN 06 1008 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov

a zdrojov tepla.

22) § 12 a 13 zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších

predpisov.

23) STN ISO 871 (64 0760) Plasty. Stanovenie zápalnosti

v teplovzdušnej peci.

24) STN 01 5140-2 Priemyslové horľavé prachy. Metódy skúšania.

Stanovenie najnižšej teploty vznietenia usadeného prachu.

25) STN 33 0371 Nevýbušné elektrické zariadenia. Výbušné zmesi.

Klasifikácia a metódy skúšok.

§ 23

Požiadavky na prevádzkovanie spotrebičov

(1) Spotrebič možno používať len vtedy, ak je v dobrom

technickom stave, a za podmienok určených v jeho dokumentácii.

(2) Pri používaní spotrebiča treba vykonávať dozor nad jeho

prevádzkou. Bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič,

ktorého konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje, a ak je to uvedené

v jeho dokumentácii.

(3) Predmety zo stavebných materiálov triedy reakcie na oheň

A2, B, C, D, E alebo F, ako aj iné horľavé predmety sa nesmú

ukladať na spotrebič alebo do vzdialenosti menšej, ako je bezpečná

vzdialenosť.

(4) Ak sa v priestore, v ktorom je umiestnený spotrebič určený

do základného prostredia, vykonávajú práce, ktoré majú za následok

dočasnú zmenu prostredia (napríklad manipulácia s horľavými

kvapalinami, práce s náterovými hmotami, lepenie podláh), musí byť

spotrebič počas tejto doby odstavený z prevádzky a možno ho ďalej

používať až po dôkladnom vyvetraní priestoru, najskôr však po

tridsiatich minútach od skončenia prác.

(5) V spotrebiči možno použiť palivo len v množstve a druhu,

na ktoré je spotrebič konštrukčne vyhotovený; to platí aj pri 

zakurovaní.

(6) Nevychladnutý popol po vybratí z palivového spotrebiča na 

tuhé palivo možno ukladať iba do nádob z nehorľavých látok.

(7) Kvapalné palivo do spotrebiča možno dopĺňať len po jeho

odstavení a podľa pokynov výrobcu.

§ 24

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

č. 84/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky

a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní

palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení

ústredného vykurovania pri výstavbe a používaní komínov

a dymovodov.

§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004.

Vladimír Palko v.r.

PRÍL.1

PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOŽKY PALIVOVÉHO SPOTREBIČA

Rozmery v mm

.PI 95a-2004.PCX

1 - ochranná podložka palivového spotrebiča chrániaca horľavú

podlahu pred jeho tepelnými účinkami a pred náhodne

vypadnutými časťami paliva

2 - prikladací otvor

3 - popolníkový otvor

PRÍL.2

PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOŽKY PALIVOVÉHO SPOTREBIČA

Rozmery v mm

.PI 95b-2004.PCX

1 - ochranná podložka palivového spotrebiča

2 - prikladací otvor

3 - popolníkový otvor

PRÍL.3

PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOŽKY PALIVOVÉHO SPOTREBIČA

Rozmery v mm

.PI 95c-2004.PCX

1 - ochranná podložka palivového spotrebiča

2 - prikladací otvor

3 - popolníkový otvor

PRÍL.4

PRÍKLAD NEHORĽAVEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY STENY OKOLO KOZUBA

A OCHRANNEJ PODLOŽKY PRED KOZUBOM

Rozmery v mm

.PI 95d-2004.PCX

1 - nehorľavá povrchová úprava steny okolo kozuba

2 - horľavá povrchová úprava steny

3 - ochranná podložka kozuba chrániaca horľavú podlahu pred jeho

tepelnými účinkami a pred náhodne vypadnutými časťami paliva

- .- .- .- - v takto vyznačenom priestore sa nesmú skladovať ani

ukladať nijaké horľavé látky a predmety

PRÍL.5

PRÍKLAD UMIESTNENIA DREVENEJ KONŠTRUKCIE V BLÍZKOSTI KOMÍNOVÝCH

TELIES

Rozmery v mm

.PI 95e-2004.PCX

1 - minimálna voľná bezpečná vzdialenosť - 50 mm

2 - bezpečná vzdialenosť zmenšená nehorľavou tepelnou izoláciou

s hrúbkou 10 mm

3 - trámová výmena

4 - nosný trám

5 - murivo komína

PRÍL.6

PRÍKLAD VYHOTOVENIA LAPAČA ISKIER

Rozmery v mm

.PI 95f-2004.PCX

1 - krycia doska komínovej hlavy

2 - komínový prieduch s komínovou vložkou

3 - lapač iskier

PRÍL.7

BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI SPOTREBIČOV A DYMOVODOV OD HORĽAVÝCH

MATERIÁLOV

------------------------------------------------------------------

Spotrebiče podľa druhu paliva Bezpečná vzdialenosť

a elektrotepelné spotrebiče (mm)

------------------------------------------------------------------

Tuhé vo všetkých smeroch 800

Kvapalné vo všetkých smeroch 400

Plynné vo všetkých smeroch 200

Infražiarič na plynné palivo

- od hornej hrany 800

- v smere sálania 1 500

- v ostatných smeroch 400

Elektrotepelné vo všetkých smeroch 200

Elektrický infražiarič

- od hornej hrany 400

- v smere sálania 800

- v ostatných smeroch 200

Elektrické akumulačné kachle

- v smere výfuku horúceho vzduchu 1 000

- v ostatných smeroch 200

------------------------------------------------------------------

PRÍL.8

PRESTUP DYMOVODU STROPOM Z HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

Rozmery v mm

.PI 95g-2004.PCX

1 - strop

2 - dymovod

3 - nadstavec dymovodu

4 - ochranná rúra (nehorľavá)

5 - príložka (nehorľavá, nekovová)

6 - stropná objímka (nehorľavá)

7 - strieška (nehorľavá)

PRÍL.9

PRESTUP DYMOVODU STENOU Z HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

Rozmery v mm

.PI 95h-2004.PCX

1 - stena

2 - dymovod

3 - krycia doska (nehorľavá, nekovová)

4 - ružica

5 - ochranná rúra (nehorľavá, nekovová)

6 - izolačná výplň I (nehorľavá, napr. sklené vlákno)

7 - izolačná výplň II (nehorľavá, napr. výmazová hmota na kachle)

PRÍL.10

Číslo potvrdenia: .................. V ............. dňa ........

Meno a priezvisko osoby,

ktorá kontrolu a čistenie komína vykonala: ......................

Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: .......................

Potvrdenie

o vykonaní kontroly a čistenia komína

podľa § 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej

republiky č. 95/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické

podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii

a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných

spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe

a používaní komínov a dymovodov, v objekte právnickej

osoby-fyzickej osoby. *)

Adresa objektu: .................................................

Názov právnickej osoby *): ......................................

Meno a priezvisko fyzickej osoby *): ............................

Sídlo právnickej osoby *): ......................................

Bydlisko *):

................................................................

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína: .....................

Zistené nedostatky: .............................................

................................................................

................................................................

Termín odstránenia nedostatkov: ......................

.....................................

(podpis a odtlačok pečiatky osoby,

ktorá kontrolu a čistenie komína

vykonala)

------------------------------------------------------------------

*) Nehodiace sa prečiarknite.

PRÍL.11

Číslo potvrdenia: ................... V ............. dňa .......

Meno a priezvisko osoby,

ktorá preskúšanie komína vykonala: ..............................

Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti: .................

Potvrdenie

o preskúšaní komína

podľa § 16 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

č. 95/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky

a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii

a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných

spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe

a používaní komínov a dymovodov, v objekte právnickej

osoby-fyzickej osoby. *)

Adresa objektu: .................................................

Názov právnickej osoby *): ......................................

Sídlo právnickej osoby *): ......................................

Meno a priezvisko fyzickej osoby *): ............................

Bydlisko *): ....................................................

Umiestnenie pripojeného spotrebiča: .............................

Druh pripojeného spotrebiča: ....................................

Označenie komína: ...............................................

Dátum preskúšania komína: .......................................

Komín a dymovod

vyhovuje - nevyhovuje

z hľadiska bezpečnej a spoľahlivej prevádzky

Zistené nedostatky: .............................................

Termín odstránenia nedostatkov: .................................

Prílohy: .........................

..................................

(podpis a odtlačok pečiatky osoby,

ktorá kontrolu a čistenie komína

vykonala)

------------------------------------------------------------------

*) Nehodiace sa prečiarknite.

PRÍL.12

PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ CLONY PALIVOVÉHO SPOTREBIČA

A DYMOVODU

Rozmery v mm

.PI 95i-2004.PCX

1 - ochranná clona palivového spotrebiča a dymovodu chrániaca

okolité horľavé stavebné konštrukcie pred ich tepelnými

účinkami

2 - prikladací otvor

3 - popolníkový otvor